Podstawa prawna

Prowadzimy nasze usługi w oparciu o obowiązujące przepisy:

  • Ustawa z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z dalszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 145);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  • Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).